:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
  13°C bezchmurnie

Maria Walewska 2018 - ostatnie dni zgłoszeń!

Konkursy PGP, Maria Walewska ostatnie zgłoszeń! - zdjęcie, fotografia

Konkurs na odtworzenie postaci „Pani Walewskiej 2018”

REGULAMIN

§1

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Miasta Pułtusk.

2. Współorganizatorami konkursu są:

- Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku

- Pułtuska Gazeta Powiatowa

- Muzeum Regionalne w Pułtusku

3. Partnerem naukowym konkursu jest: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

4. Celem konkursu jest wyłonienie osoby, która będzie nosiła tytuł „Pani Walewskiej 2018 roku”.

5. Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do kandydatek, które w dniu Finału mają ukończone 16 lat.

6. W przypadku, gdy kandydatka nie ukończyła 18 lat deklarację jej udziału w Konkursie podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.

7. Konkurs trwa od 5 grudnia 2017 r. do 16 marca 2018 r.

II. Jury

1. Organizator i Współorganizatorzy powołują Jury, które dokona wyboru „Pani Walewskiej 2018” według kryteriów uwzględniających: cechy osobowe, aparycję, wdzięk, elokwencję, umiejętności taneczne, autoprezentację.

2. Skład Jury konkursowego:

- Krzysztof Nuszkiewicz – Burmistrz Miasta Pułtusk (przewodniczący jury);

- Izabela Sosnowicz-Ptak – dyrektor Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku;

- Agnieszka Anulewicz – Aga Press Agencja Wydawniczo – Reklamowa;

- Kinga Kozłowska – laureatka Konkursu „Pani Walewska 2017”

- prof. dr hab. Adam Koseski – Rektor Akademi Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

- prof. Radosław Lolo – Dziekan Wydziału Historycznego Akademii Humanistycznej
im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

- Piotr Karkowski – Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku.

3. Organizator i Współorganizatorzy zastrzegają sobie prawo do poszerzenia
lub uzupełnienia składu Jury.

4. Decyzje Jury są ostateczne.

III. Warunki uczestnictwa

1. Uczestniczki Konkursu muszą spełniać następujące wymagania:

- mieć ukończone 16 lat;

- posiadać podstawowe umiejętności umożliwiające zatańczenie poloneza oraz dokonania na scenie autoprezentacji i recytacji krótkiego tekstu;

- przygotować we własnym zakresie strój z epoki napoleońskiej.

2. Uczestniczka Konkursu składa wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy wraz z dwiema fotografiami w tym jedno zdjęcie portretowe.

3. Uczestniczka zobowiązuję się do udziału w próbach układu choreograficznego, który zostanie zaprezentowany w finale Konkursu.

4. Uczestniczka jest zobowiązana do przygotowania informacji o sobie oraz tekstu nawiązującego do przedstawianej postaci Pani Walewskiej.

IV. Zgłoszenia

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie formularza zgłoszeniowego do 27 stycznia 2018 roku.

2. Zgłoszenia można dokonać:

- osobiście w sekretariacie MCKiS w Pułtusku (w godz. 8.00 – 16.00);

- pocztą tradycyjną na adres: Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku, pl. Teatralny 4, 06-100 Pułtusk.

V. Przebieg konkursu

1. I Etap konkursu – preselekcja.

a. W przypadku zgłoszenia się do konkursu więcej niż 8 kandydatek, jury konkursowe
na podstawie zgłoszeń przeprowadzi preselekcję do dnia 31 stycznia 2018 roku.

b. O wynikach ewentualnej preselekcji kandydatki zostaną poinformowane telefonicznie oraz drogą e-mailową.

2. II Etap konkursu – przygotowania do prezentacji finałowej.

a. Organizator i Współorganizatorzy poinformują kandydatki o terminie pierwszego spotkania organizacyjnego, podczas którego zostaną przekazane szczegółowe informacje
o harmonogramie przygotowań do udziału w finale.

b. W miesiącach lutym i marcu 2018 roku będą odbywały się próby związane
z przygotowaniem układu choreograficznego w finale Konkursu.

c. Próby będą odbywały się przynajmniej raz w tygodniu w godzinach popołudniowych.

3. III Etap konkursu – sesja zdjęciowa.

a. W dniu finału uczestniczki Konkursu wezmą udział w sesji zdjęciowej w strojach
z epoki.

b. Zdjęcia wykonane podczas sesji zostaną opublikowane na łamach PGP oraz zostaną wykorzystane do celów promocyjnych przez Organizatora i Współorganizatorów.

4. IV Etap konkursu – finał Konkursu.

a. Finał odbędzie się 16 marca 2018 roku (piątek) w Miejskim Centrum Kultury i Sztuki
w Pułtusku.

b. Kandydatki podczas finału Konkursu zaprezentują przygotowany przez siebie strój z epoki, układ choreograficzny oraz wybrany przez siebie tekst.

5. Organizator i współorganizatorzy Konkursu zapewniają:

a. choreografa przygotowującego uczestniczki konkursu do prezentacji finałowej,

b. partnerów dla kandydatek do finałowego układu choreograficznego,

c. wykonanie makijażu i usługi fryzjerskiej w dniu finału,

d. podziękowania i nagrody,

e. oprawę i organizację całego przedsięwzięcia w celu wyeksponowania prezentacji kandydatek.

VI. Nagrody

Organizator i Współorganizatorzy przewidują przyznanie następujących nagród:

1. Nagroda Główna Burmistrza Miasta Pułtusk – 2-osobowa wycieczka do Paryża.

2. Inne nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestniczek konkursu.

VII. Postanowienia końcowe

1. Wszelkich informacji na temat Konkursu udziela:

Monika Kwiatkowska, tel. 23 692 95 22 lub 23 692 84 21.

2. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

3. Uczestniczka poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na nieodpłatne używane wizerunku oraz przetwarzanie jej danych osobowych, zdjęć, nagrań muzycznych
oraz filmowych z jej wizerunkiem w celach dokumentacyjnych i promocyjnych związanych z organizacją Konkursu na odtworzenie postaci „Pani Walewskiej” zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami) w szczególności poprzez zamieszczanie tych danych na materiałach informacyjnych niezależnie od rodzaju nośnika, np. drukiem,
na nośnikach cyfrowych, za pomocą internetu itp.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA


Maria Walewska 2018 - ostatnie dni zgłoszeń! komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się

Konkursy PGP, - więcej informacji