:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
Wywiad, Chciałbym kontynuować swoją pracę rzecz mieszkańców - zdjęcie, fotografia
Portal pultusk24.pl 28/04/2018 09:00

Podkreśla w rozmowie z PGP Wójt Gminy Pokrzywnica Adam Dariusz Rachuba, jednocześnie podsumowując minioną kadencję i zapowiadając swój start w nadchodzących wyborach samorządowych, w których ponownie będzie ubiegać się o mandat wójta. Z Adamem Dariuszem Rachubą rozmawiała Ewa Kowalczyk.

W listopadzie kończy się kolejna kadencja Rady Gminy Pokrzywnica oraz kadencja Wójta Gminy Pokrzywnica. Jakie zrealizowane w gminie inwestycje w ciągu 4 lat uważa Pan za najważniejsze?

Staramy się inwestować w wielu dziedzinach życia gospodarczego i społecznego, konsekwentnie realizując zadania ze Strategii Rozwoju Gminy, biorąc pod uwagę pojawiające się możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych. Z wykonanych inwestycji do najważniejszych można zaliczyć:

- adaptację budynku po byłej Szkole Podstawowej w Pokrzywnicy na potrzeby funkcjonowania Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy,

- budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Pokrzywnica – dofinansowanie w ramach PROW 1.639.681,00 zł,

- rozbudowę i nadbudowę istniejącego budynku remizy OSP w Trzepowie na potrzeby funkcjonowania świetlicy wiejskiej - dofinansowanie w ramach PROW 500.000,00 zł,

- budowę 75 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków - dofinansowanie w ramach PROW 766.813,00 zł,

- przebudowę i modernizację dróg gminnych i powiatowych: drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Pokrzywnica (ul. Zacisze) (dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych -62.902,20 zł, r)emont dróg dojazdowych wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Łubienica – Superunki (dotacja ANRSK w Warszawie – 105.000,00 zł), przebudowa drogi gminnej Pomocnia – Piskornia (dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych – 150.000 zł), przebudowa drogi gminnej we wsi Ciepielin.

Wraz z powiatem pułtuskim zrealizowano: przebudowę drogi powiatowej nr 3404W Przewodowo-Golądkowo – Pokrzywnica – Klusek na odcinku Trzepowo – Klusek dł. 3,57 km, przebudowę drogi powiatowej nr 3404W Przewodowo Poduchowne – Golądkowo – Pokrzywnica – Klusek na odcinku Golądkowo – Pokrzywnica dł. 4,45 km, przebudowę drogi powiatowej nr 3401W Kacice – Pokrzywnica – Smogorzewo – Krzyczki Pieniążki – Krzyczki Szumne na odcinku Nowe Niestępowo – Pokrzywnica dł. 1,515 km w tym ok. km chodnika.

Jakie inwestycje zostały zapoczątkowane w kończącej się kadencji i czekają na finalizację już w kolejnej?

„Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Pokrzywnica” w ramach Działania 2.1 „E-usługi”, Poddziałanie 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza”, Typ projektów: „e-administracja” RPO WM 2014-2020. 1.838.046,81 zł Dofinansowanie: 1.470.437,44 zł – termin zakończenia marzec 2019 r.

„Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Pokrzywnica, etap I wraz z siecią wodociągową w miejscowości Pogorzelec w gminie Pokrzywnica”, operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020 - 3.866.100,07 zł Dofinansowanie: 1.999.999 zł – termin zakończenia maj 2019.

Na liście rezerwowej znajduje się wniosek pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminie Pokrzywnica”, w ramach działania 4.1 „Odnawialne źródła energii, typ projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych” RPO WM 2014-2020. Warto zaznaczyć, iż jest to projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Obryte i Ojrzeń oraz Powiatem Pułtuskim. Gmina Pokrzywnica jest liderem projektu. Wartość całego projektu 12.298.253,00 zł, wartość projektu przypadająca na Gminę Pokrzywnica 7.128.586,00 zł. Realizacja projektu uzależniona jest od zwiększenia alokacji środków w ramach w/w działania przez jednostkę wdrażającą.

Inwestycją oczekującą na realizację jest niewątpliwie przebudowa mostu na rzece Niestępówka w ciągu drogi gminnej nr 340301 w relacji Koziegłowy – Olbrachcice, na którą to Gmina posiada stosowną dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę. Na przedmiotową inwestycję Gmina będzie składała wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

W roku 2017 Gmina zleciła przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenu po byłej Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” na cele związane m.in. z budową boiska sportowego wraz z infrastrukturą. Na przedmiotową inwestycję planujemy złożyć wniosek o dofinansowanie do Ministra Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”.

W chwili obecnej trwają prace projektowe dotyczące modernizacji budynku remizy pod potrzeby świetlicy wiejskiej w Łępicach oraz na rozbudowę istniejącego budynku usługowego na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy i Klubu Seniora. Są to inwestycje na które będziemy starali się pozyskać dofinansowanie w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

W związku z uruchomieniem naboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 – Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej – Typ projektu – Ograniczenie ,,niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych, nr RPMA.04.03.01-IP.01-14-078/18, będziemy zachęcać mieszkańców do udziału w przedmiotowym projekcie.

Jakich nowych inwestycji mogą się spodziewać Mieszkańcy gminy?

W roku bieżącym będą to m.in.:

- „Przebudowa drogi gminnej Niestępowo Włościańskie – Płocochowo” na odcinku 1400 m. Wartość zadania po przetargu 848.660,87 zł. Na przedmiotową inwestycję został złożony wniosek o dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

- „Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Pokrzywnicy z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii” w ramach Działania 4.2 „Efektywność energetyczna”, Typ projektów: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” RPO WM 2014-2020. 521.824,00 zł Dofinansowanie: 409.587,20 zł – obecnie Samorządowe Przedszkole w Pokrzywnicy.

- W ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw zostały złożone dwa wnioski na realizację następujących zadań:

Zagospodarowanie placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu w Pokrzywnicy – wartość zadania 30.000,00 zł;

Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowym Niestępowie – wartość zadania 30.000,00 zł.

W ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018 do Ministra Sportu i Turystyki został złożony wniosek na „Budowę dwóch obiektów sportowo rekreacyjnych na terenie Gminy Pokrzywnica” – w miejscowościach Pokrzywnica (na placu po byłej GS „SCh” i Dzierżenin (przy Szkole Podstawowej) – koszt zadania 230.563,00 – wnioskowane dofinansowanie 100.000,00.

W ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej zostanie złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji „Pumptrack innowacyjnym miejscem aktywności ruchowej w Pokrzywnicy”.

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dzierżenin i Pobyłkowo Małe.

Z całą pewnością jak co roku Gmina będzie wnioskowała o dotację na usunięcie i unieszkodliwienie azbestu ze środków WFOŚiGW.

Ile jest świetlic wiejskich na terenie gminy i w jakim są stanie?

Na terenie Gminy funkcjonuje 7 świetlic wiejskich w miejscowościach: Pokrzywnica, Dzierżenin, Trzepowo, Pobyłkowo Małe, Piskornia, Gzowo, Klaski. Wszystkie budynki znajdują się w bardzo dobrym stanie technicznym. Na przełomie ostatnich lat gmina pozyskała środki zewnętrze z programów UE na remont i przebudowę przedmiotowych budynków. Ostatnim wyremontowanym i przebudowanym budynkiem była w roku 2015 świetlica w Trzepowie.

W chwili obecnej trwają prace projektowe dotyczące modernizacji budynku remizy pod potrzeby świetlicy wiejskiej w Łępicach. Na przedmiotową inwestycję Gmina będzie składała wniosek o dofinansowanie w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Czy gmina ma uchwalony fundusz sołecki?

Gmina Pokrzywnica od początku wejścia w życie w roku 2009 Ustawy o Funduszu sołeckim wyodrębnia w budżecie środki na fundusz sołecki dla miejscowości gminnych. Sołectwa aktywnie wykorzystują przyznane im środki na cele takie jak: utrzymanie dróg, doposażenie świetlic wiejskich, oświetlenie solarne, budowa przystanków, organizacja pikników rodzinnych jak również na doposażenie placówek oświatowych.

Jak układa się współpraca z Radą Gminy?

Współpraca z radą i sołtysami układa się dobrze. Wysokie zaangażowanie tych osób przekłada się na efekty, co widać na każdym kroku. Każdy ma prawo mieć swój punkt widzenia oraz własne zdanie. Wspólnie z radnymi konstruujemy budżet, decydujemy o wysokości podatków i opłat lokalnych, co przekłada się na poziom dochodów i wspólnie, nie zawsze jednomyślnie, ustalamy priorytety i strukturę wydatków. Jestem otwarty na współpracę i dialog. Jest to niezwykle ważne, bo kiedy brakuje współpracy i dialogu to można zaprzepaścić różne, często niezwykle ważne dla gminy sprawy, zadania czy inwestycje.

Czym zdaniem Pana Wójta wyróżnia się gmina Pokrzywnica?

Gminę wyróżnia bogactwo i różnorodność przyrody. Szczególnie cenna przyrodniczo jest Dolina Dolnej Narwi – rzeki majestatycznej, szerokiej, pełnej wysp, zatok i zakoli. Naszą Gminę ukochało sobie tysiące „letników”, głównie mieszkańców Warszawy. Atrakcyjne walory turystyczne kuszą i zachęcają odwiedzających do częstszych wizyt, a nawet pozostawania na stałe. Służy temu również dobre połączenie komunikacyjne z Warszawą.

Ponadto Gmina Pokrzywnica jest znana z tego, iż od wielu lat organizowane są doroczne Dożynki Gminne. Jest to wydarzenie przyciągające rzesze mieszkańców nie tylko naszej gminy, ale również gmin i powiatów ościennych. Sprzyja temu mnóstwo atrakcji oferowanych w trakcie tej imprezy, jak również niepowtarzalna atmosfera jej towarzysząca.

Czy znajdziemy Pana nazwisko na liście kandydatów na wójta gminy w nadchodzących wyborach samorządowych?

Planuję kolejny raz kandydować na stanowisko wójta, ponieważ chciałbym kontynuować swoją pracę na rzecz mieszkańców. Chciałbym dalej realizować swoja wizję rozwoju gminy i kontynuować rozpoczęte projekty, będące składowymi strategii rozwoju społeczno – gospodarczego gminy Pokrzywnica.

Dziękuję za rozmowę.

ReklamaReklama

Ogłoszenia PREMIUM

Usługi remontowe

Usługi remontowe: glazura, terakota panele, gładzie, malowanie, sufity podwieszane, zabudowy K/6


Reklama


 Reklama


25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookies

Oświadczam, iż zapoznałem sie z Polityką prywatności i zgadzam się na zapisywanie i przechowywanie w mojej przeglądarce internetowej tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisów oraz parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez pultusk24.pl, oraz ZAUFANYCH PARTNERÓW.

Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono

AGA PRESS AGENCJA WYDAWNICZO-REKLAMOWA WYDAWNICTWO ALEKSANDER z siedzibą w Pułtusk 06-100, Kotlarska 8

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.świadczenie usług drogą elektroniczną
3.dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
4.wykrywanie botów i nadużyć w usługach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
2.świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
3.pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą.

Informacje dodatkowe

Więcej o zasadach przetwarzania danych w "Polityce prywatności"